Kasutustingimused

Jooksonlahe äpi kasutustingimused kehtivad kõikidele Jooksonlahe äppi kasutavatele isikutele. Need tingimused selgitavad konto loomise, äpi kasutamise ning Jooksonlahe äpi kasutaja õigusi, kohustusi ja vastutust.

Enne konto loomist ja äpi kasutamist on oluline, et igal kasutajal oleks põhjalik ülevaade käesolevatest kasutustingimustest ja privaatsusteatest ning kasutaja peaks kinnitama nende sisu lugemist ja nendega nõustumist.

Jooksonlahe äppi tuleks kasutada mõõdukalt ja vastavalt kasutaja tervislikule seisundile ning sportlikule vormile. Kasutustingimustega nõustumine kinnitab, et kasutaja mõistab ja nõustub nende tingimustega.

Kasutustingimustega nõustumise korral loetakse sõlmituks leping Jooksonlahe (Jooksonlahe OÜ, registrikood 14768839, aadress Kaarnapalu talu, Soolatte küla, Võrumaa, 66117) ja kasutaja vahel, järgides allpool kirjeldatud tingimusi. Juhul kui kasutaja ei nõustu kasutustingimustega, ei ole tal võimalik Jooksonlahe äppi kasutada.

Kasutustingimustega on võimalik tutvuda igal ajal Jooksonlahe äpis ja Jooksonlahe veebilehel aadressil www.jooksonlahe.ee/app.

Konto loomine ja haldamine

Enne konto loomist on tarvis hoolikalt tutvuda Jooksonlahe rakenduse kasutustingimuste ja privaatsustingimustega ning seejärel kinnitada nende lugemist ja nõustumist.

Konto registreerimiseks sisestab kasutaja oma meiliaadressi ja salasõna. Järgmise sammuna on võimalik lisada enda täisnimi ning vajadusel muuta parooli. Pärast konto loomist saab kasutaja täiendada profiili ees- ja perekonnanime, asukoha (maakond), huvid ning lisada profiilipildi.

Äpis on kasutajal vabadus muuta, lisada ja kustutada oma andmeid. On oluline hoida isiklikud andmed ajakohased ning vajadusel neid äpis uuendada. Kasutaja vastutab täielikult konto kasutamisega seotud tegevuste eest ja kohustub seda kasutama vaid isiklikul eesmärgil. Kui tekib kahtlus, et kolmas isik võib olla saanud ligipääsu kasutaja kontole, tuleb sellest viivitamatult teavitada Jooksonlahe, et ettevõte saaks konto blokeerida.

Kasutajal on alati õigus oma konto igal ajal kustutada, kasutades selleks äpi seadete võimalusi või saates vastava teate aadressile info@jooksonlahe.ee.

ÄPI KIRJELDUS

Versioonid – tasuta ja tasuline

Jooks on lahe äppi saab kasutada tasuta versioonis või tasulises versioonis. Tasuta ja tasulise versiooni funktsionaalsus ja tingimused, sh tasulise versiooni hind, on kirjeldatud Jooks on lahe veebilehel www.jooksonlahe.ee/app.

Väljakutse/Punktide kogumine

Iga kuu toimub Jooks on lahe äpis väljakutse, mille eesmärk on liikuda õues iga päev 5km kõndides, joostes või matkates. Väljakutse periood on alati 1 kalendrikuu. Läbides väljakutse edukalt, kogud ühe punkti. Väljakutse on edukalt läbitud, kui kuu jooksul on 5 või vähem puhkepäevi kasutatud. Punktid konverteeritakse 2x aastas reisiloosi häälteks. Kui osaleja on edukalt läbinud kuuajase väljakutse, siis ta saab 1 punkti. Iga poole aasta tagant on reisiloos, kus on võimalik igal osalejal 6 punktiga sellest osa võtta. 6 punkti = 6x osaleja nime reisiloosis.

Auhindade kättesaamine

Igakuise väljakutse loosi teel saadud auhinnad toimetatakse võitjani koostööpartneri poolt. Võitjaga võetakse ühendust meili teel, kus võitja edastab enda kontaktandmed koostööpartnerini. Toote eest vastutab täielikult koostööpartner.

Füüsilise aktiivsuse monitoorimine 

Jooksonlahe äpp monitoorib läbitud kilomeetreid ja ajakulu, mil see liikumine toimus. Äpis monitooritakse füüsilist aktiivsust automaatselt kasutades GPS-i, Strava või Apple Health rakendust (olenevalt, kas kasutusel on Android või iOS telefon). Tasub arvestada, et pea kõik füüsilist aktiivsust mõõtvad rakendused annavad mõneti erinevaid mõõtetulemusi.

Liidestamine teiste seadmetega Apple Health ja Strava kaudu

Sportlike tegevuste arvestamiseks ja punktide kogumiseks ning väljakutsetel osalemiseks võib olla vajalik liidestamine teiste äppidega (nt Apple Health ja Strava) või ligipääsu andmine kasutaja seadme andmetele (nt GPS, andmeside, wifi). Liidestamine ja ligipääsu andmine toimub ainult kasutaja nõusolekul, mille kasutaja saab igal ajal oma seadme või teiste äppide seadete alt tagasi võtta. Kasutaja mõistab, et Jooksonlahe äpi kõigi funktsionaalsuste kasutamine ei ole ilma vastava liidestuse ega ligipääsu andmiseta võimalik.

TASUMINE

Kui kasutaja otsustab kasutada äpi tasulist versiooni või sooritada äpis makseid, tuleb tal arvestada, et maksete tegemine toimub läbi Google Play teenuse (Android) või Apple Store’i (Apple) vastavalt nende kehtivatele tingimustele. Kasutaja kinnitab, et ta tutvub hoolikalt Google Play ja Apple Store’i tingimustega enne maksete sooritamist. Lisaks on võimalik makseid teostada Jooksonlahe kodulehe kaudu.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teave selle kohta, kuidas Jooksonlahe töötleb kasutaja isikuandmeid ja millised on kasutaja õigused seoses oma isikuandmetega, on esitatud Jooksonlahe privaatsuspoliitikas. Antud poliitika on kättesaadav nii Jooksonlahe äpis kui ka Jooksonlahe veebilehel www.jooksonlahe.ee/app.

INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Kõik Jooksonlahe äpi või sellega seotud intellektuaalse omandi õigused, sh äpi kujundus, graafika, pildid, sisu, tekstid, Jooksonlahe kaubamärgid, kuuluvad Jooksonlahele ja/või tema litsentsiandjatele. Kasutaja saab piiratud õiguse äppi isiklikul otstarbel kasutada. Äpi või selle osa ärilisel eesmärgil kasutamine on keelatud.

Kui kasutaja lisab äppi sisu, annab ta Jooksonlahele tasuta lihtlitsentsi selle sisu kasutamiseks äpi funktsionaalsuse piires. Litsents kehtib kuni lepingu lõppemiseni või sisu kustutamiseni, välja arvatud agregeeritud andmete kasutamise korral statistika tegemiseks. Isikuandmete säilitamine on reguleeritud Jooksonlahe privaatsuspoliitikas. Kasutaja kinnitab, et lisatud sisu ei riku kolmandate isikute õigusi ning ei ole solvav, laimav ega ebaseaduslik.

REKLAAM JA KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHED

Jooksonlahe äpis võib kuvada Jooksonlahe partnerite reklaame ning äpp võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Jooksonlahe ei vastuta nende reklaamide sisu ega partnerite või kolmandate isikute veebilehekülgede sisu eest.

LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE

Kasutustingimused jõustuvad kasutaja suhtes kohe pärast seda, kui kasutaja on registreerumisel nendega nõustumist kinnitanud.

Jooksonlahe jätab endale õiguse ühepoolselt muuta kasutustingimusi, kui muudatus on tingitud kohalduvatest õigusaktidest, järelevalveasutuste juhistest, Jooksonlahe äpi funktsionaalsusest või kasutamise tingimustest või tekkinud on ebaselgus kasutustingimuste sisus. Kasutajat teavitatakse kasutustingimuste muutmisest Jooksonlahe äpis ja/või e-kirja teel mõistlikult ette. Kasutaja jätkates äpi kasutamist pärast uute kasutustingimustega nõustumist, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui kasutaja ei kinnita uute kasutustingimustega nõustumist, ei ole äpi kasutamine võimalik, ja pooltevaheline leping loetakse lõppenuks.

Kasutaja saab pooltevahelise lepingu igal ajal lõpetada, kustutades oma Jooksonlahe äpi konto äpi seadete alt või saates meilisõnumi.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE JA PIIRAMINE

Kuna äpi kasutamine hõlmab teatavat sportlikku ja võistluslikku tegevust, on igal kasutajal isiklik vastutus hindamaks oma tervislikku seisundit ja sportlikku vormi ning treenida mõistlikult vastavalt oma võimetele. Kasutajatel soovitatakse enne Jooksonlahe äpi kasutamist konsulteerida arstiga, eriti kui neil esineb terviserikkeid või kahtlusi. Kasutajad vastutavad oma äpi kasutamise eest isiklikult, kinnitades, et nende tervis ja vorm võimaldavad seda. Sportimisel tuleb olla ettevaatlik ja tähelepanelik ning esimeste halva enesetunde tunnuste korral sportimine lõpetada ja kaaluda arsti poole pöördumist.

Jooksonlahe ei vastuta kasutaja seadme ega teiste äppide kaudu kogutud andmete täpsuse ja nende põhjal esitatud andmete täpsuse eest. Kasutajad mõistavad, et Jooksonlahe äpi kaudu saadud andmed ei pruugi olla täpsed ja ei ole igal juhul võrreldavad meditsiiniseadmete või teaduslike mõõteseadmete täpsusega.

KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kasutustingimused on koostatud Eesti Vabariigi õiguse kohaselt ja neile kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kaebuste korral palub Jooksonlahe kasutajal esmalt pöörduda nende poole allpool toodud kontaktandmetel. Kui kokkulepet ei saavutata, on kasutajal õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Kõik vaidlused, mida ei lahendata eeltoodud viisil, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus.

MUUD TINGIMUSED

Jooksonlahe jätab endale õiguse muuta äpi sisu, kujundust, funktsionaalsust jne. igal ajal. Samuti on tal õigus üle anda kõik kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule, teavitades sellest kasutajat. Kui mõni tingimuste säte osutub tühiseks, ei mõjuta see ülejäänud sätteid, ning tühine säte asendatakse uue kehtiva sättega, mis on sarnane eelnevale.

Shopping Cart